Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 

1. Wymagane dokumenty:

Kandydaci do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Wł. Broniewskiego składają niżej wymienione dokumenty:

·                     kwestionariusz ( dostępny na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl)

·                     oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustala się możliwość złożenia podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanych załączników oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły w formacie jednego, wielostronicowego pliku PDF

·                     2 zdjęcia ( dostarczyć po przyjęciu do szkoły)

·                     kartę zdrowia ( dostarczyć po przyjęciu do szkoły)

2. Terminarz:

·                     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) : od 17.05.2021 do 21.06.2021 r. do godz. 15.00.

·                     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje  25.06 - 14.07.2021 r. do godz. 15.00.

·                      Złożenie w tym terminie oryginałów dokumentów nie gwarantuje przyjęcia do wybranego oddziału i  nie zwalnia kandydata od potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.

·                     Termin  ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły: 22. 07.2021 r.

·                     Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej: od 23.07.2021 r. do 30.07.2021 r. do godz. 15.00. W przypadku złożenia oryginałów dokumentów w terminie wcześniejszym konieczne jest stawienie się w terminie do 30.07.2021 r. do godz. 15.00 w szkole celem złożenia potwierdzenia woli podjęcia nauki. Brak złożenia potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją i skreśleniem ucznia z listy przyjętych do szkoły.

·                     Ogłoszenie listy przyjętych: 2.08.2021 r.

·                    W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego odbywa się za pomocą konta kandydata na platformie rekrutacyjnej.

·                     Kandydaci, którzy nie dostali  się do wybranej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie w szkołach, w których są wolne miejsca, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Kryteria rekrutacji:

·                     Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

·                     Absolwenci szkół podstawowych, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim          ( określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

·                     Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej są przeliczane w następujący sposób:     

1)           wynik przedstawiony w procentach  z:                                                              

 a) języka polskiego                                                                               b) matematyki                                                                                                      - mnoży się przez 0,35                                                                                           2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

·                     Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 72.

·                     Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki oraz z dwóch, wymienionych w poniższej tabeli.

 

   klasa

   przedmioty rozszerzone

 punktowany przedmiot     dodatkowy

   1a

·                        j. polski

·                        historia

·                        WOS/II j. obcy*

·                        historia

·                        WOS/j.obcy**(1 przedmiot wybrany, ten - z którego uczeń miał lepszą ocenę)

   1b

·                         j. angielski

·                        II język obcy*/WOS/j.       polski

·                        geografia/biologia

·                     j. obcy**

·                     biologia/geografia (1 przedmiot wybrany, ten - z którego uczeń miał lepszą ocenę)

 

   1d

·                        biologia

·                        chemia

·                     matematyka/j. angielski

·                       biologia/chemia/j.obcy**           ( 2 przedmioty wybrane z trzech - te, z których uczeń miał lepszą ocenę)

 

*język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS (1a) i WOS/j. polski ( 1b - ten, który wybierze więcej osób), a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się   uczył w zakresie podstawowym.

**punktowany jest język obcy obowiązkowy, z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.

Przedmioty do wyboru w klasach 1a, 1b, 1c będą nauczane w zakresie rozszerzonym, jeśli wybierze je co najmniej 12 osób. 

4. Punkty są obliczane według następujących zasad:

·                     celujący                            18 pkt.

·                     bardzo dobry                     17 pkt.

·                     dobry                               14 pkt.

·                     dostateczny                       8 pkt.

·                     dopuszczający                    2 pkt.

 

5.Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej       jego edukacji ( maksymalnie 28 pkt.):

 

·                     świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:             7 pkt.

·                     potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

      finalista konkursu przedmiotowego                                     10 pkt.

      laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego       7 pkt.

      finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego      5 pkt.

·                     uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

       dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego   10 pkt.

       dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub

                  interdyscyplinarnego                                                                                                                                                             7 pkt.  

        dwóch lub więcej  tytułów finalisty konkursu tematycznego lub

                  interdyscyplinarnego                                                                                                                                                           5 pkt.   

        tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                 

                                                                                                 7 pkt.

        tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

                                                                                                 5 pkt.

        tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

                                                                                                3 pkt.                             

·                     uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, sportowych lub  artystycznych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

         na szczeblu powiatowym                                                    1 pkt.

         na szczeblu wojewódzkim                                                   2 pkt.

         na szczeblu krajowym                                                        3 pkt.

          na szczeblu międzynarodowym                                            4 pkt.

 

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

 

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 pkt.

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w paragrafie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 610), oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.

 

9. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy przyjętych według liczby uzyskanych punktów. W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

·                     sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych

·                     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

·                     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

 

 

 

Propozycje LO nr III dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Klasa

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

1A

 klasa

humanistyczno-prawniczo-filmowa

·         język polski 

·         historia 

·         wiedza o społeczeństwie  lub  II j. obcy*

 

·         język polski

·         matematyka

·         historia

·         WOS lub j. obcy**-jeden przedmiot wybrany, z którego jest lepsza ocena.

1B

klasa

lingwistyczno-turystyczno-psychologiczna

·         j. angielski

·         II j. obcy* lub WOS  lub j. polski

·         geografia  lub biologia

 

·         język polski

·          matematyka

·         język obcy

·         biologia lub geografia - jeden przedmiot wybrany, z którego jest lepsza ocena

1d

klasa

medyczno- weterynaryjno-ekologiczna z rozszerzoną matematyką lub
j. angielskim

·         biologia 

·         chemia

·         matematyka lub j. angielski

 

·         język polski

·         matematyka

·         biologia lub chemia lub j. obcy**

 dwa przedmioty wybrane z trzech, z których są lepsze oceny.

 

*II język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym, jeśli jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS ( 1a ) i WOS lub j. polski ( 1b, ten, który wybierze więcej osób), a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się uczył w zakresie podstawowym

Przedmioty do wyboru :1a-WOS,

                                       1b- geografia lub biologia

                                       1d- matematyka lub j. angielski

będą nauczane w zakresie rozszerzonym, jeśli wybierze je minimum 12 osób.

 

**punktowany jest język obcy obowiązkowy lub inny przedmiot wskazany w rekrutacji do danej klasy,
 z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.

  

 

 

Propozycje kierunków nauczania w LO nr III
dla absolwentów szkół podstawowych    na rok szkolny 2021/2022

 

A klasa

humanistyczno-prawniczo-filmowa
(rozszerzenia: I-j. polski, II-historia, III-WOS/drugi język obcy)

Klasa umożliwia kontynuację nauki na kierunkach:

·         humanistycznych ( rozszerzony j. polski, historia i do wyboru WOS lub drugi język obcy), np.: filologie polska i obce, dziennikarstwo, historia, politologia, socjologia…,

·         na prawie- oprócz właściwych rozszerzeń- współpraca z UMCS, również kierunkiem prawniczym i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych,

·         filmowych, filmoznawczych i artystycznych- kino studyjne, koło teatralne, rozwijanie uzdolnień artystyczno-medialnych poprzez występy  w licznych uroczystościach , prace
w telewizji Bronek-TV i radio Bronek-Fm,

·         Ponadto pozwala na rozszerzenie j. obcych ( niemiecki, rosyjski, francuski), co umożliwia studia i pracę również za granicą.

B klasa

lingwistyczno-turystyczno-psychologiczna
(rozszerzone: I- j. angielski, II- WOS/drugi język obcy/j. polski ,III- biologią/geografia)

Klasa umożliwia kontynuację nauki na kierunkach:

·         humanistycznych ( rozszerzony j. angielski, j. polski/ WOS lub drugi język obcy),zwłaszcza na lingwistyce i kierunkach językoznawczych oraz filologiach obcych,

·         na psychologii (rozszerzony  j. polski i biologia) i kierunkach medycznych nie wymagających chemii, np. fizjoterapia, analityka medyczna, biologia medyczna, sądowa..

·         na różnorodnych kierunkach związanych z turystyką ( rozszerzenie geografii i języków obcych),

·         ponadto pozwala na rozszerzenie j. obcych ( angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), co umożliwia studia i pracę również za granicą.

D klasa

medyczno- weterynaryjno-ekologiczna

z rozszerzoną matematyką lub j. angielskim
(rozszerzone: I- biologia, II-chemia oraz III- do wyboru: matematyka lub j. angielski)

Klasa umożliwia kontynuację nauki na kierunkach:

·         medycynie i na szeroko pojętych kierunkach z nią związanych ( stomatologia, farmacja, fizjoterapia, radioterapia, analityka medyczna, medycyna sądowa…),

·         na weterynarii oraz wszelkich kierunkach związanych z ekologią,

·         na kierunkach uniwersyteckich związanych z biologią, chemią i matematyką,

·         matematyczno-chemicznych uniwersyteckich i szeroko rozumianych politechnicznych – studia inżynierskie ( rozszerzenie matematyki i chemii),

·         na kierunkach ekonomicznych ( rozszerzona matematyka),

·         ponadto pozwala na rozszerzenie j, angielskiego, co umożliwia studia i pracę również za granicą.